Navigácia

Úvodné ročníky

Základné informácie

Program výchovy a vzdelávania detí v predškolskom veku sa u nás realizuje v dvoch ročníkoch: prvý úvodný ročník (pre deti, ktoré k 31. augustu dosiahli 4 roky) a druhý úvodný ročník (pre deti, ktoré k 31. augustu dosiahli 5 rokov). Deti úvodných ročníkov sú žiakmi základnej školy (nie materskej školy).

Úvodné ročníky sú určené pre deti, ktoré vzhľadom na svoje intelektové nadanie nenachádzajú dostatočnú saturáciu kognitívnych potrieb v bežnej materskej škole alebo u ktorých sa prejavujú (alebo je predpoklad prejavenia) znaky rizikového vývinu súvisiaceho s nadaním (napr. asynchronický vývin, adaptačné problémy v bežnej materskej škole, neštandardné emocionálne alebo sociálne prejavy).

Úvodné ročníky sa realizujú na základe experimentálneho overovania, schváleného Ministerstvom školstva SR, a to od školského roku 2008/2009.

Cieľom úvodných ročníkov je poskytnutie adekvátnych kognitívnych podnetov deťom (informácií), pedagogická diagnostika prípadných rizikových prejavov  a práca s osobnosťou dieťaťa.

Neočakáva sa vopred stanovený výkon – podnety sú predkladané a nechávame na dieťati, do akej miery získané skúsenosti spracuje.

Súčasťou programu úvodných ročníkov je aj sociálno-emocionálny výcvik pod vedením školskej psychologičky a/alebo školskej špeciálnej pedagogičky.

 

Kontakt

  • SZŠ CENADA
    Majerníkova 60
    841 05 Bratislava – Dlhé Diely
  • +421 907 539 416